Innledning:

Dette kjøpet erregulert avde nedenstående standard salgs betingelser for forbrukerkjøp av tjenester over Internett. Forbrukerkjøp over internet reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettlovenog ehandelsloven,og disse lovene girforbrukeren ufravikelige rettigheter.Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikterforhandelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynetsveileder.

Innholdsfortegnelse:

1) Avtalen
2) Partene
3) Pris
4) Avtaleinngåelse
5) Betaling
6) Levering
7) Avbestilling
8) Angrerett
9) Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
10) Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
11) Reklamasjon
12) Ved skade på ført  bilen
13) Personopplysninger
14) Konfliktløsning

a) Personvernerklæring

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Eco Shine Norge AS , org nr. 925 597 244 , Sofiemyrveien 12 BYGG B2 , Sofiemyr 1412 tel nr. 23 65 44 40 e-post info@ekoshine.no og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt tjenesten er blitt bestilt av​ kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten leveres.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av tjenester. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen eller deres representant, har overtatt bilen etter vask.

7. Avbestilling

Ved avbestilling kontakt oss minst 24 timer i forveien. For vanlig utvendig vask trenger du ikke møte opp, men ved innvendig vask og andre tjenester hvor bilen må låses opp, er vi avhengig at du møter opp til avtalt tid.  Ved forsinkelse over 15 minutter må vi fakturere tilleggsgebyr på kr 100,- . Ved manglende oppmøte skal kunden betale hele beløpet. Hvis du er forsinket, venter vi opp til 15 min. deretter kjører vi videre til annen oppgave.

8. Angrerett

Kunden kan angre bestilling av tjenesten i henhold til angrerettloven.

Angrefristen begynner å løpe fra dagen tjenesten er bestilt.

Kunden må gi Eco Shine Norge AS melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

Dersom tjenesten ikke kan leveres til avtalt tid, utvides angrefristen til ny avtalt leveringsdato. 

Du beholder angreretten mens arbeidet eller leveringen pågår. Hvis du har gitt samtykke til at arbeidet eller leveringen kan starte, men likevel ønsker å benytte deg av angreretten din, må du være oppmerksom på at vi vil kreve en rimelig betaling for det arbeidet som allerede er levert.

9. Forsinkelse og manglende tjenesten – kundensrettigheter og frist for å melde krav

Dersom Eco Shine Norge AS ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse og heve avtalen.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Eco Shine Norge AS. Kunden kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Eco Shine Norge AS ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Eco Shine Norge AS at det står i vesentlig misforhold til kundens interesse i at Eco Shine Norge AS oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kunden likevel kreve oppfyllelse. Kunden taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom Eco Shine Norge AS ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kunden oppfordre Eco Shine Norge AS til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Eco Shine Norge AS ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kunden heve kjøpet.

Leveres tjenesten etter tilleggsfristen kunden har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kunden fikk vite om leveringen.

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Eco Shine Norge AS eller forhold på Eco Shine Norge AS side, kan Eco Shine Norge AS i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene kreve avtalen hevet. Eco Shine Norge AS vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

Heving
Eco Shine Norge AS kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kundens side. Eco Shine Norge AS kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter Eco Shine Norge AS en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kunden ikke betaler innen denne fristen, kan Eco Shine Norge AS heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr.
Dersom kunden ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Eco Shine Norge AS kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kunden kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

11. Reklamasjon

Kjøpslovens regler gjelder for varekjøp, men ikke for tjenester. Det betyr at du som utgangspunkt ikke har 2 års reklamasjonsrett. Reklamasjon over den leverte tjenesten skal skje så snart som mulig via e-post til info@ekoshine.no , og senest 24 timer etter at tjenesten er utført. Det er viktig at det vedlegges en beskrivelse av problemet samt bilder og video.

12. Ved skade påført bilen

Vår bedrift har forsikring som dekker enhver skade som måtte være påført bilen din av vår ansetter under utføringen av arbeidet. Hvis det har oppstått skade på bilen din som følge av vårt arbeid, ber vi deg kontakte oss så fort som mulig via e-post til info@ekoshine.no , og senest 24 timer etter at skaden oppstod. Det er viktig at det vedlegges en beskrivelse av problemet samt dokumentasjon i form av bilder og video.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Eco Shine Norge AS. Med mindre kunden samtykker til noe annet, kan Eco Shine Norge AS , i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Eco Shine Norge AS skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til Eco Shine Norge AS innen rimelig tid, jf. punkt 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling

Personvernerklæring:

1. Innledning

Eco Shine Norge AS (“vi”) er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2. Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller bestiller tjenester, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper tjenesteren fra oss, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa). Om du har brukerkonto hos oss vil du få oversikt over dine tidligere kjøp i din brukerkonto.

Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss.

Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, som Google. Partnerne gir oss informasjon om hvilke forestillinger du har besøkt.

Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

3. Hva bruker vi personopplysningene til


Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

Tilby nettside og app:
Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.

Gjennomføre bestillinger:
Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av tjenester, bl.a. for å sende deg rabbatkoder, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.

Opprette brukerkonto: 
Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se di kjøpshistorikk.

Kundeservice:
Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

Statistikk:
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Markedsføring:
Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre forestillinger. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette. Hvis du ønsker det, vil vi også sende deg anbefalinger og informasjon om våre samarbeidspartneres forestillinger. Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester. Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg. Det rettslige grunnlaget for formål 5 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss, eller dersom vi sender deg markedsføring om våre samarbeidspartneres forestillinger

4. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern. Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd. Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke. Dette kan f.eks. være konsertpromotører, teaterpromotører og andre teatre og kinoer, slik at de kan sende deg anbefalinger og informasjon som er relevante for deg, eller slik at de kan foreta egne markedsanalyser og tjenesteutvikling. Vi benytter oss av IT-leverandører utenfor EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene. Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger: Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller hvis du har vært inaktiv i over 12 måneder. Hvis du ikke har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene tre måneder etter forestillingen fant sted med mindre du ber oss om å lagre opplysninger til neste kjøp. Kjøpsinformasjon: Hvis du har brukerkonto hos oss, lagrer vi kjøpshistorikken din i 12 måneder i din brukerprofil. Vi sletter kortnummeret ditt tre måneder etter forestillingen fant sted, med mindre du ber oss om å lagre opplysningene til neste kjøp. Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven. Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder. Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du har samtykket. Vi vil slette opplysningene dersom du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i 12 måneder. Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav. Profileringsopplysninger: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i over 12 måneder. Vi vil slette opplysningene tidligere hvis du motsetter deg å bli profilert.

6. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å: Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Gi deg en kopi av personopplysninger om deg. Oppdatere dine personopplysninger. Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering. Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet. Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7. Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

9. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Karolis Sutkus
Telefonnummer: 23651207
E-postadresse: styre@ekoshine.no
Adresse: Sofiemyrveien 12 , Bygg B2 , Sofiemyr 1412

Order details:

Date created:

For date :

Nera ID

Bil.nr :

Nera ID

Wash type:

Ekstra tjenester:

Nera ID

Note:

Nera ID

Kontakt oss

23 65 44 40

Man-fre 09:00 - 16:00